انواع سالادها

انواع سالادها:

 کاهوپیچ، خیار و گوجه ، زیتون سیاه یا سبز ، جوانه ماش و هویج و ذرت دانه ایسالاد سزار و گرین سالاد


سالاد شیرازی


 

سالاد تبوله